Antropometrijsko mjerenje i analiza sastava tijela

Antropometrijska mjerenja vršimo na uređaju TANITA DC-430 MAS, metodom bioelektrične impedancije. Analizom podataka dobivenih mjerenjem vršimo procjenu općeg stanja organizma.

Uređaj mjeri:

 • Tjelesnu masu (kg)
 • Udio masnog tkiva (%)
 • Ukupno masno tkivo (kg)
 • Visceralno masno tkivo
 • Udio mišićnog tkiva (%)
 • Ukupno mišićno tkivo (kg)
 • Koštanu masu (kg)
 • Udio vode u organizmu (%)
 • Bazalni metabolizam
 • Indeks tjelesne mase
 • Metaboličku dob organizma

Procjena prehrambenog statusa

Provođenjem upitnika o prehrambenim navikama i upoznavanjem klijenta kroz razgovor dobivamo uvid u njegove životne navike, odnos prema hrani, razinu tjelesne aktivnosti, obiteljsku anamnezu i okolišne čimbenike koji utječu na prehranu. U kombinaciji s podacima dobivenim mjerenjem procjenjujemo nutritivni status klijenta, definiramo energetske potrebe organizma i korekcije koje je potrebno provesti u prehrani u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa. Utvrđujemo s klijentom njegovu spremnost na promjene životnih navika, postavljamo zajednički cilj i plan djelovanja za postizanje tog cilja.

Savjetovanje o pravilnoj prehrani

Zastupamo princip da pravilna prehrana treba biti raznolika, umjerena i uravnotežena te da treba pružati i osjećaj zadovoljstva. Savjetujemo klijente o različitim aspektima pravilne prehrane, pomažemo im da odaberu zdravije namirnice i postignu optimalnu razinu unosa energije, imajući na umu njihove želje i preferencije. Ne predlažemo brza i kratkotrajna rješenja, koja često naprave više štete nego koristi. Pomažemo klijentima u procesu promjene životnih navika s ciljem održavanja optimalne tjelesne mase, povoljnog odnosa masnog i mišićnog tkiva te očuvanja zdravlja.

Izrada individualnog plana prehrane

Izrađujemo individualni plan prehrane za ciklus od 7 ili 14 dana u kojem su pravilno zastupljene sve skupine namirnica. Osigurava optimalni unos energije i nutrijenata, u skladu sa preferencijama i mogućnostima klijenta. Pomaže usvajanju pravilnih prehrambenih navika i optimalnom izboru i kombinaciji namirnica.

Konzultacije i praćenje

Ugovaramo s klijentom kontrolne preglede u svrhu praćenja promjena na tjelesnoj masi i sastavu tijela (mjerenje na istom uređaju u što sličnijim uvjetima), provodimo kontinuiranu edukaciju i reviziju uvedenih promjena i njihovog učinka te po potrebi korigiramo plan prehrane u skladu s novonastalim stanjem.

Kontinuirana komunikacija i podrška

Nudimo klijentima kontinuiranu komunikaciju i podršku te mogućnost konzultacija putem telefonskih i video poziva.